ФИТСПО ИГРА “Има ли желание, има и начин” - Официални правила

ЧАСТ 1. Организатор на кампанията и официални правила:

Instagram кампанията „Има ли желание, има и начин“, за кратко по-долу наречена Кампанията, се организира от от ФитСпо ООД със седалище в гр. Пловдив бул. ‘'Васил Априлов''176, представлявано от Антон Големанов, наричани по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”на кампанията или Организаторът. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени за кратко Официални правила на кампанията.

ЧАСТ 2. Продължителност на кампанията: Кампанията стартира на 20.11.2020 г. (петък) с краен срок 21.12.2020 (понеделник).

ЧАСТ 3. Механизъм на кампанията:  За да участват в кампанията за спечелване на награда, участниците трябва:

3.1. Да последват страницата на ФИТСПО в Инстаграм @fitspo_products

3.2. Да качат в Инстаграм като стори видео или снимка , на които се вижда как правят в някое от упражненията показани в седмичните видеа от Кампанията публикувани в инстаграм страницата на ФИТСПО или друго физическо упражнение .

3.3. Да тагнат в съответното Инстаграм стори или пост @fitspo_products и сложат хаштаг #FITSPOGAME

3.4. Поради правила за поверителност на Инстаграм, където се провежда играта, участниците е необходимо да имат публичен акаунт, за да можем сторитата им да са видими за организатора.

ЧАСТ 4.  Описание на наградите, уведомяване, валидиране и получаване на наградите

Наградите в играта са:

  1. Една бягаща пътека модел Kondition HM-0062EB
  2. Една от 3 кутии с 12 бара ФитСпо Lo Carb протеинови барове с вкус Страчатела
  3. Една от 3 кутии ФитСпо Флапджак с вкус на ягодов чийзкейк
  4. Една от 3 опаковки FitSpo Whey protein blend с вкус на бисквити с крем 908gг

На 22 декември 10-те печеливши ще бъдат изтеглени със специален софтуер на случаен принцип сред всички участвали, които са взели участие и отговарят на условията, посочени в т.3 от настоящия документ – Механизъм на кампанията. Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер до 7 работни дни след като печелившите потвърдят адрес за доставка. Печелившите трябва да се свържат с организатора като пишат в лично съобщение в инстаграм страницата на ФИТСПО и да потвърдят адрес за доставка в рамките на 5 дни след обявяване на списъка с печеливши. В противен случай губят право над наградата и се тегли нов печеливш. Наградата се получава само лично.

Получаване на наградата: Победителят ще бъде уведомен чрез коментар, отделен пост   на страницата на ФИТСПО в Инстагра. За детайлите по получаване на наградата следва да изпрати на съобщението на страницата на ФИТСПО в Инстаграм. Наградата се получават с доставка до адрес. Победителят трябва да докаже самоличността си с лична карта.

ЧАСТ 5. Територия на провеждане на капманията

Кампанията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България. Спечелените от Кампанията награди се доставят само на територията на Република България.

ЧАСТ 6. Право на участие

6.1. Право на участие имат всички физически лица, отговарящи на следните условия: да са се съгласили да спазват Официалните правила на Кампанията, да са физически лица над 16-годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България

6.2. В Кампанията нямат право да участват служителите на ФИТСПО ООД и техните семейства, както и служители на агенцията, обслужваща Кампанията.


ЧАСТ 7. Отговорност

7.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

7.2. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на куриера, извършващ доставката им, или когато адресът на доставка или телефонът на спечелилия са непълни/неточни, или получателят не е бил открит на адреса или телефона.

7.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

7.4. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Кампанията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.

7.5. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Кампанията ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

 

ЧАСТ 8. Замяна и преотстъпване на награди

 Наградите са лични, не могат да бъдат заменяни и преотстъпвани и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 9. Прекратяване на Кампанията

 Организаторът има неотменимо право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 10. Публичност

С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че в случай, че вземат своята награда, техните имена и снимка/и, както и те самите, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително, участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на кампанията и за период от три месеца след края й. Достъпът до личните данни ще служат за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на кампанията.

Тази кампания по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Инстаграм. Личната информация, която предоставяте като ставате фен на страницата https://www.instagram.com/fitspo_products/, се предоставя на администраторите на страницата, а не на Инстаграм. Предоставената от вас информация ще бъде използвана единствено за целите на кампанията.

ЧАСТ 11. Лични данни

11.1. Участниците в кампанията декларират, че са запознати и съгласни със следното:

11.1.1. ФИТСПО ООД и неговите служители, както и служителите в агенцията, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, предоставена при участие или дадена впоследствие.

11.1.2. ФИТСПО ООД осигурява защитата на предоставените лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия се съгласявате, че ФИТСПО ООД може да обработва предоставените при участие и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на кампанията и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания; изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг.

11.1.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни от кампанията за посочените цели ФИТСПО ООД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които ФИТСПО ООД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.


11.1.4. На основание Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) може да възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели, включително да поискате тяхното заличаване. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до ФИТСПО ООД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.


11.1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на директна информация, свързана с кампанията, на email: info@fitpo.eu 


11.1.6. Имате право да поискате предоставените от Вас лични данни да бъдат заличени на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка с ФИТСПО ООД във връзка с кампанията:

Е-mail: info@fitspo.eu
Телефон: +359 879 822 001

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 176

ЧАСТ 12. Политиката за поверителност на ФИТСПО ООД
Всеки участник в кампанията е длъжен да се запознае с политиката за поверителност на ФИТСПО ООД.

Линк към политиката за поверителност: https://fitspo.eu/pages/privacy-policy

ЧАСТ 13. Официални правила: Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет адрес: https://fitspo.eu/pages/fitspo-game-2020 за периода на валидност на кампанията. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

ЧАСТ 14. Решаване и спорове

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

Настоящите правила влизат в сила от 20.11.2020 г. (петък).

 

BG