Информация за обработване при събиране на лични данни

 1. Идентификация на Администратор на лични данни:

"ФИТСПО" ООД,

Адрес: бул. Васил Априлов 176, Пловдив,  България

Тел: 00359 879 822 001

web: https://fitspo.eu/ , ел. поща: info@fitspo.eu

 

 1. Цел и правно основание за обработката на личните данни:
 • Обработвани от нас лични данни са следните: Име; фамилия; телефон за връзка; ел. поща; Компания; адрес за доставка; банкова/и сметки; информация за поръчка/и;
 • Цел на обработването което извършваме: Продажба и доставка на продукти на "ФитСпо" ООД
 • Правно основание:

Вашите лични данни се обработват въз основа на:

 • Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. Съгласно чл 6, пар. 1, буква а);
 • Обработването на личните данни представлява необходимо условие за изпълнението на договор, страна по който са субектите на данни. Съгласно член 6, параграф 1, буква б);
 • Законово задължение за обработка на лични дании на субектите да данни. Съгласно член 6, параграф 1, буква в);

от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. В частност:

 • Съгласие за обработка на лични данни за маркетингови цели, предоставено при регистрация и/или при изпращане на поръчка посредством ел. канали на https://fitspo.eu/;
 • Закон за Счетоводството (ЗСч);
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

 

 1. Вашите лични данни може да бъдат предоставени на други получатели както следва: съгласно член 13, параграф 1, буква д):
 • Shopify Inc., 151 O’Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Канада;
 • Биоланд 79 ЕООД, гр. Пловдив 4000, район р-н Северен, ул. Ян Хус No 3, вх. А, ет. 4, ап. 7, България;
 • Законово определени Държавни административни структури и органи на изпълнителната власт, http://iisda.government.bg/ras/adm_structures, България;
 • PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург;
 • ГОПЕТ ТРАНС ЕООД, ул. Вега 7, Казичене, 1532 София, България, тел +359 2 958 1515, България;
 • „СПИДИ“ АД, ЕИК 131371780, София 1138, район Младост, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, Търговски център Боила, email: gdpr@speedy.bg, тел.: 028173999, България;

 

 1. Предаване на лични данни на трета страна или международна организация извън ЕСсъгласно член 13, параграф 1, буква е)
· PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A, Люксембург,o   Предаването е разрешено съгласно чл. 45 „Предаване на данни въз основа на решение относно адекватното ниво на защита“ на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.;· Shopify Inc., Канада, o   Предаването е разрешено съгласно чл. 45 „Предаване на данни въз основа на решение относно адекватното ниво на защита“ на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.;

 

 1. Срока за съхранение (Съгласно член 13, параграф 2, буква а):

"ФИТСПО" ООД ще съхранява Вашите лични данни до 5 години след продажбата на продуктите

 1. Информация за правата Ви свързани с обработката на лични данни (Съгласно член 13, параграф 2, буква б):
 • Право на достъп (съгласно чл. 15):Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
 • Право на коригиране (съгласно чл. 16) : Да коригирате неточни или непълни лични данни.
 • Право на изтриване(съгласно чл. 17: Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
 • Право на ограничаване на обработването (съгласно чл. 18): Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
 • Задължение за уведомяване (съгласно чл. 19): Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
 • Право на възражение (съгласно чл. 21): Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни: за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, за целите на легитимните интереси на администратора включително профилиране, за целите на директния маркетинг, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • Право на отказ от автоматизирана обработка (съгласно чл. 22): Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително.
 • Право на преносимост (съгласно чл. 20): Имате право да получите личните данни.
 • Право на жалба и ефективна съдебна защита (съгласно чл. 77, 78 и 79) Имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните Данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
 • Право на обезщетение (съгласно чл. 82): Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди претърпени в следствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

 

 1. Можете да упражните правата си по следния начин:

 

На вниманието на: Управител

Адрес: Адрес: бул. Васил Априлов 176, Пловдив,  България  

Тел: 00359 879 822 001;

web: https://fitspo.eu/, ел. поща: info@fitspo.eu

 

Можете да упражните правата си и във всеки един от офисите на "ФИТСПО" ООД. Пълен списък можете да намерите на https://fitspo.eu/pages/contact.

 

Правата може да упражните по следните начини: по ел. поща;

 

 1. Право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни (съгласно член 6, параграф 1, буква а)):

В качеството си на субект на лични данни, които обработваме, имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработка. Важно е знаете, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни, която сме извършили до момента на получаване на Вашето искане за оттегляне на съгласие. В случай, че решите можете да го направите по начина описан по-долу.

 

 1. Право на жалба до надзорен орган:(съгласно член 13, параграф 2, буква г))

 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни извършвана от нас или относно начина, по който сме разгледали ваша жалба, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или по начините описани на сайта на комисията https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=56.

 

 1. Информация относно предоставянето на личните данни (Съгласно член 13, параграф 2, буква д))

Предоставянето на следните лични данни: Име; фамилия; ел. поща; банкова/и сметки; информация за поръчка/и;  е задължително за Продажба и доставка на продукти на "ФитСпо" ООД. В случай че решите да не ги предоставите на "ФИТСПО" ООД за съжаление няма да имаме възможност да ги обработим и съответно няма възможност да се постигане определената цел на обработването, а именно Продажба и доставка на продукти на "ФитСпо" ООД. Предоставянето на останалите лични данни не е задължително. Молим Ви, обаче да обърнете внимание, че предоставянето на незадължителните лични данни е възможно да спомогне или подобри постигането на целта за конкретната обработка.

 

 

EN